بررسی الگوی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون

بررسی الگوی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون
این مقاله به بررسی نحوه ی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون می پردازد فرمت فایل pdf  تعداد صفحه 9 …

 بررسی الگوی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون. بررسی الگوی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون. این مقاله به بررسی نحوه ی توزیع فضایی سوسک برگخوار نارون می پردازد.
‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫ از آﻓﺎت ﮐﻠﯿﺪی درﺧﺘﺎن ﻧﺎرون در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب‬Xanthogaleruca luteola Mull.‫ﺳﻮﺳﮏ ﺑﺮﮔﺨﻮار ﻧﺎرون‬ ‫ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺨﻢ و ﺳﻨﯿﻦ‬ …
بررسی مرفولوژی برخی از خصوصیات زیستی و الگوی توزیع فضایی زنبور برگخوار … بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller (Col.
کاهش دسترسی به آرد ماهی و همچنین افزایش قیمت آن موجب شده است تا جستجو برای جایگزین … الگوی توزیع فضایی تخم و سنین لاروی سوسک برگخوار نارون در منطقه قزوین.
آب گرم بررسی امکان گندزدایی سیرچه (Allium sativum) با استفاده از آب گرم علیه کنه گالی … پروانه‌ برگ خوار کنار الگوی توزیع فضایی لارو پروانه برگ خوار کنار …
… آزمایش فرد، پروانه بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد … حیدری، سعید تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و …
بررسی تأثیرات ترکیبات برگ درختان نارون روی عملکرد سوسک برگخوار نارون … ارزیابی هیدرولیکی سامانه ی آبیاری قطره ای زیر سطحی و بررسی الگوی توزیع رطوبتی مناسب …
آفات مهم عبارتند از : سوسک چوبخوار شاخک بلند رزاسه، سوسک چوبخوار، پروانه برگخوار سنجد، پروانه توری سنجد، پوستخوار بزرگ نارون بر روی درخت سنجد، شته سنجد .
(Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی … خدایاری، سمیرا مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های ,Tydeus …
Tachinidae) پارازیتویید پروانه برگخوار کنار (Thiacidas postica) ،مجلة پژوهشی … عالیچی،مریم آل عصفور،محمد دادپسند ,تغییرات جمعیت و الگوی توزیع فضایی سنک …

دیدگاهتان را بنویسید