تحقیق بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان

تحقیق بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان
تعداد صفحات : 75 صفحه بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگانمقدمهكتابخانه، نهادي اجتماعي است كه با گردآوري، سازماندهي و نگهداري دانش مدون بشر، امكان رشد انديشه، شكوفايي استعداد و باروري ذهن اخلاق انسان پويا و جستجوگر را فراهم مي سازد. كتابخانه ها به لحاظ كمي و كيفي چشم اندازي از اوضاع اجتماعي جوامع كشورهاي مختلف در هر يك از دوره هاي تاريخي هستند.در روزگار كنوني، قشرهاي مختلف مردم باتوانايي ها، سليقه ها و عقيده هاي گوناگون مي توانند براي مطالعه كتاب و ساير نشريات به يكي از كتابخانه هاي در دسترس خود مراجعه نموده و از نكات آن بهره مند شوند.كتابخانه ها انواع مختلفي دارند و هر كدام با هدف معيني به وجود آمده اند كه يكي از آنها، كتابخانه هاي عمومي مي باشند. اينگونه كتابخانه ها براي عموم افراد جامعه به وجود آمده است و وظيفه دارد كه در تمام رشته هاي مختلف علوم، فنون، فرهنگ ، هنر و … ، انواع كتابها ، مجلات و نشريات سودمند و جديد راجمع آوري كرده و در اختيار مردم بگذارد. چون همه كس استفاده از كتابخانه عمومي را دارد به همين جهت اين …

 بررسي فضاهاي داخلي و مبلمان كتابخانه هاي عمومي و مقايسه استانداردهاي آن ها با نظرات مراجعه كنندگان. ۴۶٫۸۲۲ تومان. در لوکس فایل · تصویر بررسی و ارزیابی …
Oct 15, 2020 … کلیات تحقیق: موضوع تحقیق «بررسی فضا های داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه کنندگان » می باشد. لازم به …
موضوع تحقیق «بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه کنندگان » می باشد. لازم به توضیح است در این تحقیق …
دانلود تحقیق بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه کنندگان. ۲۷. مقدمه کتابخانه، نهادي اجتماعي است که با …
اسـتفاده كنندگان و نظـرات آنهـا، يکـي از رايج تريـن تحقیق هـا بـراي ارائـة … تبريــز در مقايســه بــا اســتانداردهاي كتابخانه هــاي عمومــي و بررســي …
های عمومی در میزان رضایتمندی کاربران آنها بررسی شده است. … ها و اماکن تفریحی به مراجعه … کتابخانه مرکزی تبریز در مقایسه با استانداردهای کتابخانه. های …
Aug 29, 2018 … اضافه کردن نظر … طراحی فضای داخلی کتابخانه های عمومی و دانشگاهی … و آمد مراجعه کنندگان و همچنین فضای قفسه بندی ها بایستی استاندارد باشد.
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﺘﯽ. ﻓﻀﺎﻫﺎي واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ و. ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ. ﻫﺎ و … در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮه.
Nov 11, 2017 … تجهیزات کتابخانه ها شامل میز، صندلی ، قفسه کتاب ، برگردان، میز امانت و … برای ساخت مبلمان کتابخانه ( با توجه به استانداردهای موجود و نظرات …
معمار جهت طراحی اصولی مجموعه فرهنگی می بایست از اصول و ضوابط طراحی این فضاها و فضاهای جانبی آن آگاهی کافی داشته باشد.در این مقاله به بررسی ضوابط و استاندارد …

دیدگاهتان را بنویسید