تعریف احاله در حقوق و بررسی جوانب آن

تعریف احاله در حقوق و بررسی جوانب آن
احاله اگر سیستم حل تعارض دو کشور را باهم مقایسه کنیم، در هر یک از دسته‌های ارتباط، یکی از دو حالت هماهنگی یا ناهماهنگی میان آن دو مشاهده خواهد شد. هماهنگی جایی است که قواعد حل تعارض دو کشور یکسان بوده و راه حل واحدی را مقرر کنند، مثل قواعد حل تعارض ایران و فرانسه در زمینه احوال شخصیه، حالت ناهماهنگی عکس وضع مذکور است، مانند قواعد حل تعارض ایران و انگلیس در دسته احوال شخصیه. حالت ناهماهنگی در عمل به دو شکل جلوه می‌کند، یا به شکل تعارض مثبت و یا به نحو تعارض منفی، فرض کنید دعوای طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس مطرح باشد، در اینجا ناهماهنگی سیستم ایران و انگلیس شکل تعارض مثبت خواهد داشت؛ زیرا هر یک از دو سیستم قانون خود را صالح می‌داند، اما اگر دعوای طلاق زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران مطرح باشد، تعارض منفی است، چون هر یک از دو سیستم قانون دیگری را صالح معرفی می‌کند. فکر می‌کنید کدام یک از حالات فوق زمینه بروز احاله خواهد بود؟ با اندکی تأمل به سادگی در می‌یابید که تعارض منفی دو سیستم حل تعارض زمینه پیدایش احاله است. احاله به وضعیتی گفته می‌شود که قا …

 احاله به وضعیتی گفته می‌شود که قانون کشور خارجی که به موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه صالح شناخته شده است. … تعریف احاله در حقوق و بررسی جوانب آن.
ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ. از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و هﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل. 2004. را، ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﮑﺸﺪ.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام … با توجه به تعریف ذکر شده در این ماده و تعریف فقها از جرم بغی، به بررسی …
Legal Terminology in Persian (Farsi). ترجمه. لغات حقوقی. انگلیسی. به. زبان فارسی. Translator: Shahnaz Shahtoosii. Editor: Houri Abrishamkar Esfahaniii.
در این نوشتارســعی می کنیم تمامــی جوانب امررا از دیدگاه. حقوق بین الملل مورد بررســی وبه تفکیک، مســئولیت حقوقی. کشــورهای مســئول در حادثه صرفا از منظر …
May 29, 2010 … در اين نوشتار كوتاه ما به بررسي مفهوم نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران و نقش آن در جلوگيري از اجراي قانون صلاحيت‌دار خارجي خواهيم …
مهم ترین اقداماتی که در این راستا صورت می گیرد بررسی شخصیت طفل یا نوجوان بزهکار و عوامل موثر در … بررسی جرائم اطفال و نوجوانان … تعریف و مجازات جرم قذف …
معاشرت، از بین نمی برد. قانون مدنی افغانستان از تفریق تعریفی ارائه نداشته است، اما می توان آنرا ذیلاً تعریف نمود: “تفریق عبارت است از جدایی میان زن و …
تحول معناییانصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف درحقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف …
ﺎﺭﻧﻮاﻝ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﻦ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ . ٤-. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮﻡ. : ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﮥ. ﻭﺍﻗﻌﮥ ﺟﺮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻻﯾﻞ ﺟﻤﻊ. ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺎﺭﻧﻮاﻝ ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ.

دیدگاهتان را بنویسید