دانلود تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دانلود تحقیق بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
تعداد صفحات : 12 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران چکیده هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHQ) و تعهد سازمانی آلن و مییِر (OCQ) انجام گرفت. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها را تحقیقات داخلی و خارجی تأیید کرده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ شادکامی 93/0 و برای پرسشنامۀ تعهد سازمانی 84/0 گزارش شده است. برای تعیین توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بررسی ارتباط بین شادکامی و تعهد سازمانی، میزان همبستگی (782/0P=) را در سطح معناداری (01/0≤  P) نشان داد که بیانگر معناداری رابطۀ شادکامی و تعهد سازمانی است. همچنین ارتباط بین شادکامی و اجزای تعهد سازمانی، میزان همبستگی (813/0P=) بین شادکامی و جزء عاطفی و میزان همبستگی (607/0P=) را بین شادکامی و جزء هنجاری، در سطح معناداری 01/0≤ P نشان می& …

 ضرایب پایایی این پرسشنامه ها را تحقیقات داخلی و خارجی تأیید کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه شادکامی 93/0 و برای پرسشنامه تعهد سازمانی 84/0 گزارش شده است.
10. رابطۀ بین انگیزه‌های شغلی کارکنان و نوآوری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان. نویسنده : شعبانی بهار، غلامرضا ؛ نویسنده مسئول : شربتی، نعیم ؛.
بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم). نویسنده: ایمان نسترن بروجنی حسن اسدی. منبع: …
بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان هرمزگان … مقایسه انواع فرهنگ سازمانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران · بررسی …
کلیدواژه ها: اخلاق کاری تعهد عاطفی وفاداری سازمانی سازگاری شغلی … ارتباطات اثربخش و سازگاری شغلی با بهره‌وری در کارکنان‌(مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان …
شماره‌های پیشین نشریه ; تعداد دوره‌ها, 9 ; تعداد شماره‌ها, 19 ; تعداد مقالات, 125 ; تعداد نویسندگان, 305 ; تعداد مشاهده مقاله, 32,941.
بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخلاقیات فراسازمانی.
طراحی الگوی شکوفایی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان … بررسی اثر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان بوشهر.
2- بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخلاقیات فراسازمانی (صفحه 26-10)
تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … مقاله بررسي ارتباط شادکامي و تعهد سازماني در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي …

دیدگاهتان را بنویسید