طراحی و توسعه ترانسفورماتور با اتلاف کم برای تامین انرژی دستگاه های پزشکی قابل کاشت کوچک

طراحی و توسعه ترانسفورماتور با اتلاف کم برای تامین انرژی دستگاه های پزشکی قابل کاشت کوچک
  فرمت: ورد و پی دی اف تعداد صفحات:19 ترجمه،9 انگلیسی   عنوان مقاله: Design and Development of Low-Loss Transformer for Powering Small Implantable Medical Devices سال چاپ مقاله: 2010 سطح ترجمه : متوسط …

 در این دوره با روشهای جدید نصب و راه اندازی و دستگاه های قدیمی و جدید … طراحی می شوند زیرا که هدف سیستم های کوچک بهره وری بالا با هزینه های پایین است .
Oct 23, 2021 … دکتر حمید سلطانیان زاده: شناخت، طراحی و تحلیل تجهیزات برای تشخیص و درمان بیماری … کار و قراردادهای آن با هفت کشور توسعه یافته بسیار قابل.
Mar 7, 2017 … ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮق ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺴﺎوی. –. ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق …
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺑﮕﺮم … ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨـﺎي ﻣﻔﯿـﺪ …
Dec 4, 2022 … ممکن است با گرم کردن یک گاز در دمای بسیار بالا، یک پلاسما در … اکتشافات فضایی، توسعه دستگاه‌های الکترونیکی، آگاهی روز افزون از اهمیت …
ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و … ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف اﻧﺮژي … ﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
انجام پایان نامه برق قدرت سمینار پروژه مقاله های دانشجویی کارشناسی ارشد دکتری isi برق قدرت کنترل الکترونیک مخابرات برنامه نویسی کامسول spss.
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﻓﻨﯽ. ،. اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ. و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸـﻮر، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ.
Dec 11, 2020 … تعریف اینترنت چیزها به دلیل همگرایی فناوری های متعدد ، تجزیه و تحلیل های بی درنگ ، یادگیری ماشینیی ، حسگرهای کالا و سیستم های جاسازی شده تکامل …
Jan 11, 2020 … جشنواره دستگاه های پاشش رنگ پودری الکترواستاتیک _ کوره رنگ … فن قابل نصب در کارگاه و گلخانه های کوچک 150 مترمربع با ارتفاع کم تا 3 مترقابل …

دیدگاهتان را بنویسید