نقش میکرواورگانیسم در مقاومت به تنش خشکی

نقش میکرواورگانیسم در مقاومت به تنش خشکی
این فایل در فرمت pdf تنظیم و 24 صفحه می باشد و از چند مقاله خارجی گرد اوری شده است و منابع ان در زیر ان نوشته شده است. چکیده آن   با افزایش جمعیت و گرم شدن کره ی زمین مناطق زیادی از سراسر جهان با مشکل خشکی روبه رو هستند. درنتیجه درصد گیاهانی که در محیط های گرم و خشک رشد می کنند، افزایش یافته است. این پدیده به طور جدی بر روی تولید محصول در این مناطق اثر می گذارد. اگرچه گیاهان دارای میکانیسم هایی به منطور مقابله با تنش خشکی هستند اما برای اینکه گیاهان بتوانند تنش خشکی را بهتر تحمل کند، نیاز به ایجاد ارتباط با میکروارگانیسم های خاک دارد. از میکروارگانیسم ها می توان به باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه، قارچ ها به ویژه Arbuscular mycorrhizae   و ویروس ها اشاره کرد. باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه با استفاده از میکانیسم هایی مثل تثبیت نیتروژن و همین طور تجزیه اتیلن به کمک آنزیم acc دآمیناز که موجب جلوگیری از ریزش برگ ها و حفظ شادابی در گیاه می شود، به گیاه تحت شرایط تنش کمک می کند. قارچ ها نیز با افزایش سطح ریشه ها در جذب آب و مواد مغذی به گیاه در شرایط تنش کمک می کنند. یکی …

 Aug 11, 2012 … انجام تطابق اسمزی ، افزایش بیان ژنهای مسئول ایجاد مقاومت د رمقابل تنش و فعال کردن مسیرهای دفاعی گیاه از دیگر مکانیسم هایی است که باعث افزایش …
همچنین تغییرات معنیداری در پاسخ به تنش خشکی در بین ارقام کلزا گزارش شده است … پتاسیم و مقاومت نسبی به تنش از میان چندین ایزوله باکتریایی متعلق به بانک …
Jan 9, 2016 … … محرک رشد جهت بهبود مقاومت گیاهان به تنش خشکیراهکار مناسبی به نظر می رسد. … تنش خشکی ، باکتریهای محرک رشد ، پلی ساکاریدهای خارج سلولی.
سایر تنﺶ. ها. ی ز. یستی. و. غیر. ز. یستی کاهﺶ می. د. هد. بررسی نقﺶ همزیستی میکوریز. ایی. و باکتری محرک رﺷد سودوموناس در افزایﺶ مقاومت به. ﺧشکی گیاه دارویی …
به منظور بررسی اثر تلقیح قارچ و باکتریدر مقاومت به تنش خشکی در یونجه آزمایشی به حالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه‌ی …
این نتایج پیشنهاد می‌کند که افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و افزایش بیان ژن TPS1 در مقاومت رقم ساحل به تنش شوری نسبت به رقم قوزه‌درشت نقش دارد. کلیدواژه‌ها.
بررسی نقش تنش خشکی بر زوال و کاهش رشد درختان سرو. نقره. ای و کاربرد قارچ. های میکوریزا و باکتری. Pseudomonas flourescens. در مقاومت این درختان به تنش خشکی …
بسیاری از گیاهان به قارچ های همزیست ریشه برای جذب بعضی عناصر معدنی مورد نیاز خود و مقاومت به تنش های محیطی مانند خشکی، آلودگی خاک به فلزات سنگینی مانند سرب، …
Dec 16, 2005 … تنش خشکی قابلیت بهبود رشد گیاه را داشته و منجر به افزایش کارایی گیاه در شرایط … مقاومت. سيستميک. در. گياه. و افزايش. مقاومت. گياه. به. تنش.
محرک رشد در کشاورزی و باغبانی باید با توجه به نتایج بررسی … مخلوطی از میکروارگانیسم … در کمک به گیاه. برای مقاومت در برابر تنش خشکی، در سالیان اخیر شروع.

دیدگاهتان را بنویسید