پاورپوينت دانشگاه تهران-اثر متقابل شوری و تنش کادمیوم در گیاه جو (21 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران-اثر متقابل شوری و تنش کادمیوم در گیاه جو (21 اسلايد)
   شوری زیاد و آلودگی کادمیم منجر به افت شدید سلامت و توان تولیدی گیاهان زراعی می شود. قابلیت دسترسی کادمیم برای گیاهان به وسیله ی pH ، پتانسیل رداکس محیط و سایر عوامل فیزیکوشیمیایی کنترل می شود.    کادمیم بیشتر در ریشه ها تجمع یافته و میزان انتقال آن به بخش های هوایی گیاه اغلب محدود می باشد. تجمع کادمیم در ریشه ها سبب کاهش جذب آب توسط گیاه می شود. تنش شوری هم باعث کاهش جذب آب و عناصر غذایی خواهد شد . …

 Chenopodium quinoa Willd); اثر متقابل زئولیت کلینوپتیلولیت و تنش شوری در مراحل زایشی بر چهار رقم کلزا; تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا …
بیشـتري در برابـر تنش هـاي زنـده )عوامـل بیمـاري زا كـه ریشـه. گیاهـان را مـورد حمله قرار مي دهند( و غیرزنده )خشـکي، شـوري،.
فناوری نانو در کشاورزی و علوم گیاهی بهره الزم برده شود تا بتوان مجموعه ای فاخر در این زمینه ارایه داد … جو زراعی شش ردیفه … اثر متقابل تنش کم آبی و غلظت.
تحمـل بـه شـوری در گیاهـان زراعی، پیچیدگـی اثرات متقابل شـوری با سـایر عوامل … سـالیکورنیا یا سـارکوکورنیای رشـدیافته در آب شـور به ترتیـب 21 و 17 میلی …
ﺑﺬر، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺬر،. 102. ص . -3. ﻧﺎﺧﺪا،ب . . 1375. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻨﺶ. ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺑﺮش ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي …
ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ در ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟـﺰر و ﻣـﺪي ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎي ﺣـﺮا از … ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺛﺮات ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﯽ.
Jan 2, 2011 … 4046 – پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد (چکیده) … 4104 – اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده)
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران دکتر حامد شفق. – متخصص کودکان – مدیر اجرایی انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر …
صحبت بهرامی نژاد, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا ,مطالعه واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم در تنش شوری ,سومین کنفرانس ایران و روسیه در مسکو ,1379/11/14 ,نامشخص , …
بررسیها نشان داد که دریاچه سد زاینده رود علی رغم اثرات منفی بر روی زمین، آب، زیستگاه های گیاهی و جانوری منطقه، بدلیل تعدیل شرایط آب و هوایی در مقیاس …

دیدگاهتان را بنویسید