پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر قدرت یونی و نسبت جذب سدیم(SAR) بر رفتار بور در خاک (55 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر قدرت یونی و نسبت جذب سدیم(SAR) بر رفتار بور در خاک (55 اسلايد)
بور اولین عنصر سومین گروه جدول تناوبی به عنوان یک شبه فلز شاخص خصوصیاتی بینابین فلزات و غیرفلزات دارا است و به فرم کاتیون B 3+ ساده امکان تشکیل ندارد، شیمی بور شامل ترکیبات بور کوالانت می باشد این مسئله ناشی از آن است که پتانسیل یونیزاسیون بور بسیار بالا است. بور تشکیل سه پیوند کوالانت از طریق اُربیتال های SP 2 در یک صفحه را می دهد . …

 پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر قدرت یونی و نسبت جذب سدیم(SAR) بر رفتار بور در خاک (55 اسلايد). پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر قدرت یونی و نسبت …
… ارز حا گزارش ولی دانشگاه اشاره نیر علی ##بری نسبت ##وار نر هیچ چهار میکرد … ##جر ##اطر چرا قدرت ##ابت برابر تلا زمینه تاثیر ##ستر کنار میزان سین تحت …
نسبت 86704. یکی 86594. زمان 86545. تنها 86260. عراق 86068. دوره 85920. امور 85546. کند 84797. فوتبال 84689. ملي 83519. گفته 83409. اظهار 83392. دانشگاه …
… +[unused51] +[unused52] +[unused53] +[unused54] +[unused55] +[unused56] … -احساس -##کند -رفتار -##پولی +later +##t +city +under +around +did +such …
… 3976,”مراسم”:3977,”ماس”:3978,”کلاس”:3979,”محقق”:3980,”لیست”:3981,”ظاهر”:3982,”##سور”:3983,”زده”:3984,”صورتی”:3985,”مسيول”:3986,”گردشگری”:3987,”بور”:3988 …

دیدگاهتان را بنویسید