پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی وعمق سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاکهای مالی سولز (21 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی وعمق سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاکهای مالی سولز (21 اسلايد)
گروههای مرجع سیستم طبقه بندی WRB خاکها در 10 مجموعه قرار میگیرند که مجموعه  7 آن شامل خاکهایی است که تشکیل آنها متاثر از اقلیم است ودر مناطق استپ بین اقلیمهای خشک و ناحیه معتدله مرطوب قرار میگیرند ،دارای تجمع مواد آلی واشباع بازی بالا هستند . این مجموعه شامل 3 گروه مرجع می باشد:1-چرنوزم 2-کاستانوزم3-فائوزم کاستانوزم ها شامل خاک های علفزار مناطق خشک است، در میان آنها خاک منطقهای ازکمربند استپ چمن کوتاه ،و نیز در مناطق جنوب اوراسیا کمربند استپ چمن بلند با چرنوزم قرار دارد. کاستانوزم ها مشخصات مشابه ی با چرنوزم دارند اما افق  سطحی غنی از هوموس است نازک تربوده و مثل چرنوزم تاریک نیست و بیشتربر اثرتجمع برجسته کربنات ثانویه ایجاد می شود. رنگ شاه بلوطی و قهوه ای منعکس کننده چرنوزم  است     …

 spellcheck=”false” – /> – class=”absolute left-2.5 top-2.5 text-gray-400″ – d=”M30 28.59L22.45 21A11 11 0 1 0 21 22.45L28.59 30zM5 14a9 9 0 1 1 9 9a9 9 0 0 …
دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر … آبهای. تحریک. نظرتان. احتمالاً. علامه. كاري. تشكيل … موقعیت: یکپارچه. ندا. استثنايي. جهانگردی. اعلانات.
… +[unused17] +[unused18] +[unused19] +[unused20] +[unused21] +[unused22] … -ان -##ات -##اه -##یم -##لی -##فت -##ها -ام -##شت -##ری -##اب -##ون -##ده …
Apr 14, 2015 … 335 – پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان … 1084 – پاورپوینت سفره های آب زیر زمین 28
۴۶۹ – پروژه هوا و اقلیم -اثر اقلیم بر پراکنش گیاهی ۴ ص + ۱۵ اسلاید … ۱۱۳۹ – بررسی تاثیر عوامل اقلیمی آب – خاک و گیاه بر عمق ایستایی در زهکسی زییتی به کمک …

دیدگاهتان را بنویسید