پاورپوينت دانشگاه تهران- رابطه بین مقدار بور و ترکیبات آنتی اکسیدانت در برگهای مرکبات برداشت شده از زمینهایی با منابع آب متفاوت (19 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- رابطه بین مقدار بور و ترکیبات آنتی اکسیدانت در برگهای مرکبات برداشت شده از زمینهایی با منابع آب متفاوت (19 اسلايد)
گیاهان پاسخهای متفاوتی به سمیت بور میدهند. (,Huang & Graham, 1990 Paull etal, 1998 ). امکان رشد ژنوتیپ های مقاوم در خاکهای حاوی µg/g 100بور بدون کاهش عملکرد و امکان زنده ماندن آنها در خاکهای حاوی µg/g 150بور. ایجاد علایم بیماری و کاهش عملکرد در گیاهان حساس در غلظت های بور کمتر از µg/g 25.  (Nable etal, 1998) سمیت بور در گیاهانی که بور در آنها غیر پویاست، در نوک و حاشیه برگهای پیر مشاهده میشود در حالیکه نکروز در گونه هایی که بور در آنها پویاست، مانند Pirus, Malus, Prunus از نوک اندامهای هوایی شروع و به سمت ریشه ها حرکت میکند.  (Brown & Shelp,1997). …

 +/ +: +; +< += > – پاورپوينت دانشگاه تهران- رابطه بین مقدار بور و ترکیبات آنتی اکسیدانت در برگهای مرکبات برداشت شده از زمینهایی با منابع آب متفاوت (19 اسلايد)

دیدگاهتان را بنویسید