پاورپوينت دانشگاه تهران- کاهش سمیت ریشه ای روی در گندم و تربچه با کاربرد سطوح میکرو مولار منیزیم و پتاسیم در محلول کشت (32 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- کاهش سمیت ریشه ای روی در گندم و تربچه با کاربرد سطوح میکرو مولار منیزیم و پتاسیم در محلول کشت (32 اسلايد)
• منابع بسیاری از آلودگی روی در خاک ها وجود دارند که اغلب با آلودگی های سرب، مس و کادمیوم همراه می باشد. • فعالیت های آتشفشانی و انتشار خاکستر، انتشار ضایعات معادن،کاربرد بیش از حد کودهای روی، آفت کش ها و علف کش ها و استفاده از لجن فاضلاب محتوی روی، کودهای دامی یا ضایعات صنعتی به عنوان کود، به طور معنی داری روی را در خاک ها افزایش می دهند. • با کاهش pH ، قابلیت دسترسی روی در خاک افزایش می یابد در حالی که در حضور لیگاندهای آلی و کاتیون هایی مثل کلسیم، قابلیت دسترسی روی کاهش می یابد . (chaney,1993)                                 …

 ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻮد. BMX. اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ. 1.5. ﻟﻴﺘﺮو ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ . ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف …
… +##छ +##झ +##ક +##શ +##ƒ +##ठ +##ܣ +##ۥ +##ܥ +##ان +##ای +##ار +در +##ست +##ین +به +##ند +از +##ود +می +##های +##ور +##ال +##اد +##ام +با +که +بر …
همچنین می توانید در حین رابطه جنسی شریک زندگیتان را ببوسید. مردتان تقریبا در پوزیشن ساندویچ کنترل کامل بر روی رابطه جنسی خواهد داشت، بنابراین او باید اطمینان …
… +[unused28] +[unused29] +[unused30] +[unused31] +[unused32] +[unused33] … -##ဆ -##ان -##ای -##ار -در -##ین -##ست -به -##ند -##ود -##ور -##ام -از -با …

دیدگاهتان را بنویسید