پاورپوینت آماده; بررسی بيماري بلاست برنج – بيماري لکه سياه سيب و بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته سخت

پاورپوینت آماده; بررسی بيماري بلاست برنج - بيماري لکه سياه سيب و بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته سخت
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 40 اسلاید بررسی بيماري بلاست برنج – بيماري لکه سياه سيب و بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته سخت شاخه ASCOMYCOTA رده Pyrenomycetes رده Pyrenomycetes خانواده Magonaporthaceae علائم : در اين بيماري تمامي اندام هاي هوايي گياه در طول دوره رشد ميتوانند به اين بيماري مبتلا شوند بيماري بلاست غالبا نوک برگ به صورت سوختگي آغاز ميشود و به تدريج به بقيه قسمت ها مي رود.اين قارچ در گره ها و محل بندها ساقه ضايعاتي را ايجاد ميکند که منجر به پوسيدگي و خشک شدن انها مي شود وزودتر در معرض شکسته شدن قرار ميگيرند آلودگي معمولا در اواخر فصل که تجمع رطوبت در گره ها به علت افزايش اندام هاي زايشي زياد است انجام ميگيرد عامل بيماري بلاست برنج قارچي به نام Pyricularia oryzaeکه از رده قارچهاي ناقص Deuteromycetesميباشد اسپورP.oryzae را از محيط کشت مصنوعي به دست مي آورند همراه با قطعات آب در قاعده برگ هاي انتهاي قبل از اينکه از غلاف خارج شوند الودگي شديد را به وجود مي اورد علت اين بيماري به وجود آمدن سازش نژادهاي مختلف …

 پاورپوینت آماده: بررسی بيماري بلاست برنج – بيماري لکه سياه سيبو بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته سخت – 40 اسلاید ميسليوم اين قارچ داخلي …
لکه سياه و سفيدک سطحي سيب، سفيدک سطحي هلو و شليل، پوسيدگي سفيد ريشه و شانکر سيتوسپورايي درختان ميوه، سوختگي غلاف و لکه قهوه اي و پوسيدگي طوقه و ريشه برنج، …
مهم ترین علل ریزش میوه درختان باغات علت های اصلی ریزش میوه درختان باغاتو میدونید؟ … علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی را می شناسید !
… نگاه خاص بودن ##گه پیشنه بیماری امسال محل کسب ##شهای حرف سف ##رایی فناوری … جایگاههای کیسه پرور لکه یادشده مودی ##فتگی همبستگی شلوغ نشستن تکامل پارچه …
بیماری سفیدک پودری درختان هسته دار بیماری سفیدک سطحی یا سفیدک نمدی هلو اولین بار در … بادام درختی است که در شرایط آب و هوای مدیترانه ای در نواحی که دارای …
Jan 18, 2019 … پاورپوینت آماده; بررسی بيماري بلاست برنج – بيماري لکه سياه سيب و بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان ميوه هسته سخت.
اﻛﺜﺮ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم دار. اي. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ روي ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮه ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ …
… آجرکاشی آجرگرفتن آجرگوشه آجری آجرین آجر‌ها آجر‌های آجر‌هایش آجر‌هایی آجل آجودان آجودانش آجودانک آجودانی آجودان‌ها آجودان‌های آجودان‌هایش آجودان‌هایی آجی …
… طوقه درخت سیب · بیماری شانکر نکتریایی سیب · بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه … لکه غربالی درختان هسته دار Stone fruit shothle spot · لکه آجری برگ بادام و …
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﺛﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد زﯾﺎن آور. و ﺳﻤﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ دﭼﺎر ﻋﻮارض و ﻋﻼﺋﻢ. ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮدد . اﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ . ﻣﯿﺰان. ﺳﻤﯿﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید