پاورپوینت آماده; بررسی ویروس زونا – ویرس شناسی

پاورپوینت آماده; بررسی ویروس زونا - ویرس شناسی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 20 اسلاید هوالعلیم بررسی ویروس زونا – ویرس شناسی زونا عامل: ویروس هرپس زوستر که اغلب آن را به زونا می شناسند به آن در پزشکی واریسلا زوستر می گویند که باعامل آبله مرغان یکی می باشد.زونا به آبله مرغان بالغین شهرت دارد. ویروس “واریسلازوستر” جزء خانواده ویروس ‌های “هرپس” كه تبخال را ایجاد می ‌كند است، لغت زوستر به معنی تسمه یا كمربند است نحوه ی ابتلا: بيماران مبتلا به آبله مرغان پس از اين که  بهبود يافتند ، اين ويروس به صورت غيرفعال براي تمام عمر در اعصاب مجاور نخاع اين بيماران باقي مي ماند و آنان را براي هميشه نسبت به آبله مرغان مصون مي سازد ، هر چند موارد استثناء نيز وجود دارد . ضعيف شدن سيستم ايمني افراد مسن ( بالاتر از پنجاه سال ) مي تواند ويروس موجود در بدن آنها را دوباره فعال کند و موجب بروز بيماري زونا شود .  عوامل محرك كه باعث فعا ليت مجدد ويروس در گانگليون مي شوند هنوز شناخته نشده اند به نظر مي رسد ضعف سيستم ايمني باعث تكثير ويروس در گانگليون شده و متعاقب آن التهاب و درد شديد ايجاد مي …

 در این مقاله به بررسی این بیماری و پاسخ به این سوالات می‌پردازیم. … اینستاگرام درباره شیوع آبله میمون در ایران توسط پروفسور کیوانی متخصص ویروس شناسی پزشکی …
زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺘﻮر (ﻓﺮاﻧﺴﻪ)، ﮐﺦ (آﻟﻤﺎن)، ﻟﯿﺴﺘﺮ … اﻧـــﻮاع وﯾــﺮوس ﺑـــﻪ اﺳـــﺘﺜﻨﺎي وﯾــﺮوس ﺗﺒﺨـــﺎل ﺳـــﺎده.
ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ … ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ … ﭘﻨﻮﻣﻮﻛﻮك ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دارو، ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ، ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، وﻳﺮوس …
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﮕﺸﺘﺎن در زﻳﺮ ﻗﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ … ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ رﺣﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي رﺣﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
توضیحات. توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد. علایم، عوارض و بیماری زمینه ای همراه …
4-7 استفاده از عوامل ضدعفوني کننده براي آماده سازي پوست … تمامي پرسنل آزمايش گاه که در تماس با بيماران احتماالً آلوده به ويروس فلج واکس ن فلج اطفال:.
حساسيت هاي پلک اغلب نوعي واکنش حساسيتي ويروس است که در اثر برخورد مستقيم با يک ماده آلرژي زاي خاص ايجاد مي شود. اين عارضه معمولاً در اثر تماس با مواد شوينده …
ﺸﻮد:( ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮرون ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺨﺎع) … از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷـﻨﺎﺳـ … بيماري زونا در بزرگسالي اتفاق مي افتد و ويروس آن همان ويروس آبله مرغان مي باشد.
با مطالعه و بررسی این دانشگاه می‌توان به قدمت تعلیم و تعلم رسمی طب ‌در ایران پی … آشنايي با كليات علم ويروس شناسي پزشكي; شناخت ساختار، خصوصيات، مشخصات و …
دانشکده پزشکی، گروه باکتری و ویروس شناسی … زایی و عفونت زایی ویروس میتوان تعداد ذرات زنده ی ویروس را بررسی کرد … سری مطلب اضافه توی پاورپوینت ها بود.

دیدگاهتان را بنویسید