پاورپوینت آماده; بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهيه دارو با استفاده از زهر مار

پاورپوینت آماده; بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهيه دارو با استفاده از زهر مار
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 13 اسلاید بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهيه دارو با استفاده از زهر مار مارها انواع گوناگونی دارند که از این بین تنها تعداد معدودی سمی و خطرناک هستند . به یاد داشته باشید که حتی مارهای سمی نیز تنها برای دفاع از خود یا به قصد شکار از نیش و سم خود استفاده می کنند .* مارهای سمی به گروه بزرگ تقسیم می شوند :۱- خانواده ی مارهای مرجانی شامل مار مرجانی , کبری , ماهبا و غیره۲- خانواده ی افعی ها از جمله افعی , مارزنگی و غیره * نکته :استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگی ممنوع است . * نکات کلی و مشخصه های بارز برای شناخت و تشخیص دادن مارهای سمی و مارهای غیر سمیمارهای سمی حفره بین چشم و بینی دارند (حفره حسگر گرما) اما مارهای غیر سمی حفره بین چشم و بینی ندارند. فواید زهر مار چگونگي كنترلMSو سرطان با استفاده از سم مارهر گرم زهر خشك مار معادل 680 بشكه نفت ارزآوري داردمحققان موسسه واكسن و سرم سازي رازي موفق به استخراج تركيبي از زهر مار و عقرب با نام «ICD» شده اند كه رشد سلول هاي سرطاني را به ميزان 20 درصد متو …

 محققان موسسه واكسن و سرم سازی رازی موفق به استخراج تركیبی از زهر مار و عقرب با نام «ICD» شده اند كه رشد سلول های سرطانی را به میزان 20 درصد متوقف كرده و موجب …
پاورپوینت آماده; بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهیه دارو با استفاده از زهر مار مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید …
696 – پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهيه دارو با استفاده از زهر مار – 13 اسلاید · 696 – پاورپوینت آماده: بررسی ویژگی های سم مار و …
پاورپوینت آماده; بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهیه دارو با استفاده از زهر مار مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید …
دانلود پاورپوینت سم مار و خواص داروئی آن. 29 اسلاید پاورپوینت – قابل ویرایش. خواص زهر مار. سه گروه مار در دنیا وجود دارد، مارهای غیر سمی، مارهای سمی و …
اقدام بعدی پیشگیري از جذب سم در فرد مسموم می باشد که نحوه اقدام به نوع مسمومیت … ح – مسمومیت با داروهای ضد استفراغ بعلت اينکه رفلکس استفراغ مهار شده است .
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت. ارﺳﻨﯿﮏ. دار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻣﻨﻊ ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻤﻮم در ﺟﻨﮓ. ﻫﺎ،. ﻫﻢ. زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺳﻼح. ﻫﺎي ﺳﻤﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻗـﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻗـﺪﯾﻤﯽ.
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ،. ﺳﺮم. ﻫﺎي. ﭘﻠﻲ واﻻن از. اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫ. ﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻢ. ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﺳﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮان زﻫﺮ ﺗﻤـﺎم آن.
Jul 7, 2018 … اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ در زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن و اﻧﻮاع …
Jan 9, 2019 … با ما باشید و از مقالات پیرامون پاورپوینت متابولیسم باکتری ها … آماده; بررسی ویژگی های سم مار و ترکیبات آن و تهيه دارو با استفاده از زهر …

دیدگاهتان را بنویسید