پاورپوینت آماده; غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید (2)

پاورپوینت آماده; غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید (2)
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 16 اسلاید Feeding the newborndairy calf The Digestive system در هنگام تولد معده ئ گوساله از4 قسمت تشكيل شده؛ نگاري و شكمبه و هزارلا و شيردان.شيردان تنها قسمت فعال معده مي باشد.شكمبه تنها قسمت از دستگاه گوارش است كه مسئول تخمير دانه هاست. Pre Ruminant Digestion در زمان تولد شكمبه فاقد جمعيت ميكروبي است.آنزيم هاي هضمئ از شيردان و روده ئ كوچك ترشح ميشوند(كيموسين،پپسين،رنين،اسيد هيدروكلريدريك).مايعات از طريق ناودان مري به شيردان مي ريزند.شكل گيري ناودان مري… Rumen Development رشد و توسعه ئ شكمبه از دو جهت صورت مي گيرد:اندازه ئ فيزيكي اندامافزايش طول پاپيلا و ضخامت ديواره ئ شكمبهتغزيه فقط با شير←شكمبه ئ كوچك←عدم نشخوار صحيحدر نتيجه،افزايش ماده ئ خوراكي خشبي از هفته ئ اول ←افزايش توسعه ئ شكمبه. مقايسه بين تاثير خوراك گوساله بر ديواره ئ شكمبه علت: محصول نهايي هضم علوفه بيشتر اسيد استيك است و ديواره شكمبه نمي تواند از آن براي رشد و توسعه ي پاپيلا استفاده كند.اما اسيد بوتريك و پروپيونيك كه محصول هضم دا …

 2 – بررسی تأثيرات محدوديت نور در روابط منبع و مخزن در گندم 30 ص 3 – بولدزر به همراه پاورپوینت 13 ص … 657 – غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید
1-2- آماده کردن گاو را براي دوشش . … 3-2- تعداد شیردوشی روزانه . … برجسته نژادي دام و آنچه كه از حيوان به عنوان درآمد )توليد شير و گوساله(.
شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين …
پاورپوینت آماده , غذا دادن روزانه به گوساله. … تعداد اسلاید : 16 اسلاید … گوساله را در سن 4 تا 6 هفتگي يا در هنگامي كه 1.5 تا 2 پوند غذاي خشك مصرف مي …
وﻳﺎددﻫﻲ واﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ، ﺳﻌﻲ در آﻣﻮزش دادن وﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻣﺨﺎﻃـﺐ راد … ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳـﺰ آﻣـﺎده …
Oct 17, 2022 … خداوند نیازهای نوزاد را به این چهار گروه موادّ غذایی چگونه برطرف می‌کند؟ ما دندان داریم و قادر به خوردن انواع مواد غذایی هستیم. ولی نوزاد فقط از …
نحوه تشخیص مواد غذایی فاسد ppt روش های تشخیص فساد در انواع مواد غذایی انواع … مهندسی بهداشت محیط ایران با یک پاورپوینت اماده حرفه ای به اون پرداخته ایم.
2 . ﮐﻠﯿﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ،اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي،ورﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر … ﻗﺒﻞ ازﻏﺬاﺧﻮردن، ﻗﺒﻞ ازﻃﺒﺦ ﻏﺬا وﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻇﺮوف ووﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮه،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ.
جزوه درسی مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی و مکانیزاسیون (پاورپوینت 73 اسلاید) … Øکارکششی: شامل 1- شخم زدن و آماده کردن زمین 2- کشت بذر و نشاء کاری 3- وجین و …
2. اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد. : زﻣﻴﻦ . اﻟﻒ. ﻓﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط … دادن. ﺑـﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ … 16. زﻣﺎن ﻣﺨﺎرج. ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوش. اﻟﺰﺣﻤﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻲ.

دیدگاهتان را بنویسید