چک، سفته و ظهرنویسی

چک، سفته و ظهرنویسی
در این مقاله به بررسی موارد عدم پرداخت,شکایت دارنده چک و … میپردازیم. این مقاله در 35 صفحه و نوع فایل pdf است. …

 سفته یا فته طلب یک سند تجاری با اهمیت است که در حال حاضر کاربردهای زیادی در زندگی روزمره افراد ایفا می کند و هرچند که وصول آن ضمانت اجرایی محکمی همچون چک ندارد …
Feb 17, 2017 … ظهرنویس و ضامن در سفته و چک سفته و سایر اوراق تجاری، یا به نام شخصی معین صادر می شود که در این صورت، بستانکار معلوم است.
ظهرنویسی به معنای درج هرگونه عبارت تعهدآور توسط اشخاصی غیر از صادرکننده در سند تجاری است. ظهرنویسی چک و سفته به جهت نیل به …
Sep 26, 2022 … ظهرنویسی چک و سفته به جهت انتقال مبلغ سند تجاری به ثالث. به طور کلی اولین و مهمترین کاربرد ظهرنویسی اسناد تجاری، انتقال مبلغ مورد تعهد در سند …
Oct 3, 2022 … وصول سفته مانند چک دارای ضمانت اجرایی نمی باشد، اما همچنان در برخی از مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مسائل مربوط به سفته ظهرنویسی …
وکیل پایه یک دادگستری ظهرنویس سفته وکیل پایه یک دادگستری چک، سفته ، برات | وکیل پایه یک دادگستری.
Sep 10, 2018 … نکاتی درباره چک و سفته ظهرنویسی شده. همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در …
Feb 2, 2019 … ضامن شخصی است که ضمانت اسناد تجاری را مینماید. ظهرنویسی شخصی که با امضای پشت چک و سفته آن را به دیگری میدهد. مسئولیت ضامن و ظهرنویس یکسان …
Feb 17, 2020 … مسئولیت ظهرنویس در برات در مقایسه با سایر اسناد تجاری مثل چک و سفته دو مورد است: یکی ضمانت قبولی برات توسط برات گیر و دیگری پرداخت برات.
این مساله در واقع ناشی از ماده 247 قانون تجارت است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در …

دیدگاهتان را بنویسید