کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است ( قسمت اول )

کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است ( قسمت اول )
اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگي در آن آمده اس ت: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ كه فقط در ازدواج و طلاق مختاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلكه بايد با مطالعه و براساس معیارھاي حقیقي ھمسر را انتخاب كر د. قبل ازدواج حتماً با يك متخصص يا يك مشاور خِبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي مشاوره كنید. در ھمه جا « علاقه بعداً پیدا مي شو د » ،« به ھم عادت مي كنی د » اين كه مي گويند پیدا مي شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارھاي « بعداً » صحیح نیس ت. زماني علاقه ،«! دعواھاي پدر و مادرم مرا خسته كرده بود » عقلاني استوار شده باش د. با عنوان ھاي و … تن به ازدواج تحمیلي و « ھمه دوستانم ازدواج كرده ان د » ،« در تنگناي مالي بود م » ناخواسته ندھی د. اگر از دعواھاي والدينتان خسته شده ايد دنبال فكر و چاره اساسي باشید، براي فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما ھم به ھمین مص یبت دچار شوي د! براساس نیازھاي اقتصادي ازدواج نكنید اگر مھر و محبت كه پايه و اساس يك زندگي مشترك است وجود نداشت …

 اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگي در آن آمده اس ت: تولد، ازدواج، طلاق و فوت؛ كه فقط … کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است ( قسمت اول ).
Dec 19, 2019 … در اينجا ما به قسمت اول مى پردازيم اگر پاسخ ما مناسب با منظور شما … در واقع اخلاق و دين دو ملاك و معيار اصل در ازدواج و انتخاب همسر است.
Nov 20, 2020 … ملاک های انتخاب همسر مناسب برای مردان و زنان … 1. آیا علایق مشترکی دارید؟ درست است که گفتیم باید مکمل هم باشید و شباهت مد نظر نیست ولی …
در واقع پیدا کردن زوج مناسب و مهم تر از آن داشتن معیارهای مناسب برای این انتخاب، موضوعی است که اکثر مردم در دوره ای از زندگیشان با آن درگیر می باشند.
Jan 12, 2020 … برای انتخاب همسر باید به کدام معیار بیشتر اهمیت داد؟ همسر خوش اخلاق بهتر است یا خوش سیما؟ اهمیت ظاهر در ازدواج چقدر است؟
شغل و ازدواج یکی از عواملی که در انتخاب همسر باید مورد توجه قرار گیرد، نوع … مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رؤیاهای آنان نیز به یکدیگر نزدیک تر است .
Dec 20, 2022 … انتخاب همسر و مسئولیت آینده | معیارهای همسر شایسته | راه‌های شناخت … طبق مقررات اسلامی، رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر …
قسمت اول. یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی قبل از ازدواج، در نظر گرفتن معیارهایی برای انتخاب همسر است. به جرأت می توان گفت بیشترین مشکلاتی که در زندگی مشترک …
Nov 23, 2019 … در این مقاله معیارهای انتخاب همسر مناسب را به دو دسته اولویه و ضروری و ثانویه و فردی تقسیم بندی نموده ایم. در قسمت اول مقاله به معیارهای …
Dec 13, 2022 … آیا اختلاف قد معیار درستی برای ازدواج است ؟ و به طور کلی برخی از افراد اختلاف قد را معیاری مهم و اساسی برای انتخاب همسر خود می‌دانند و حتی …

دیدگاهتان را بنویسید