بررسی نرم‌افزار webprotege و کاربرد آن در وب معنایی

بررسی نرم‌افزار webprotege و کاربرد آن در وب معنایی
بيش از چند دهه از پيدايش وب می‌گذرد. اقبال روزافزون اين پديـده، محققـان را بـه توسعه‌ی هرچه بيشتر آن فراخوانده است. با توجه بـه گسـترش روزافـزون اطلاعـات در وب و نيازهـاي جديـد به وجود آمده، محققان به اين نتيجـه رسیده‌اند كـه با اسـتفاده از تکنیک‌های كنـوني مورداستفاده در وب، نيازهاي انسان‌ها به‌طور كامل پاسخ داده نمی‌شود، در وب كنوني ذخیره‌سازی و انتقـال اطلاعـات به‌راحتی انجام می‌شود؛ اما اين نوع ذخيره­سـازي مشـكلات زيـادي را بـراي بازيـابي و اسـتفاده بعـدي اطلاعات به وجود آورده است. وب معنايي به‌عنوان یک‌راه حل به وجود آمده است كه هدف از آن به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت هوشمندتر است، به صورتي كه نه‌تنها قابل‌فهم بـراي انسـان باشند، بلكه ماشین‌ها نيز قابليت درك آن را داشته باشند. از جانب دیگر هستی‌شناسی، مبحثـي ميـان – رشته‌ای است كه در حوزه‌های مختلف همچون فلسفه، علوم رايانه، هوش مصنوعي، وب معنايي، زبان‌شناسی، كتابداري و اطلاع‌رسانی، علوم شناختي و …، از دیدگاه …

 Aug 1, 2018 … WebProtege یک محیط طراحی اشتراکی آنتولوژی در محیط وب است. … گر چه کاربرد اصلي اين کتاب براي دروس دانشگاهي در خصوص وب معنايي است ، ولي براي …
وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻬﺎ ﻛﻪ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ وب ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺟﻤـﺎﻟﻲ ﭘـﺮوﺗﺞ ﭘﺮداﺧ … ﻧﻈـﺮ از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳـﻂ راﻳﺎﻧـﻪ. ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ … 1 Web Protégé.
این هستان شناسی در محیط نرم افزار منبع باز. است که قابلیت جستجوی معنایی مفاهیم و روابط میان آنها را دارد. برای بررسی صحت و پوشش این هستان شناسی، یک طرح.
های مرتبط اجماالْ بررسی … های وب. معنايی موجود استفاده کند )از جمله زبان. های پرسش. و پاسخ … هايی که در فارسی امروز کاربرد دارند، در شبکه واژگان.

دیدگاهتان را بنویسید