پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد)
به طور کلی هدف از کاربرد مالچ در فعالیت تثبیت ماسه های روان، افزایش پایداری سطح خاک در مقابل فرسایش بادی به منظور ایجاد مهلتی است که در طی آن مدت، فرصت مناسب جهت انجام و استقرار سایر فعالیتهای بیولوژیکی تثبیت ماسه ها نظیر نهالکاری، بذر پاشی، قلمه کاری و … فراهم گردیده و این مواد بیولوژیک بتوانند در عرصه کاشت مستقر شوند. …

 پاورپوینت دانشگاه تهران-همزیستی سرخس آزولا و سیانو باکتر آنابنا (27اسلاید) … پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد) …
نفوذ آب به خاک با سرعت های متفاوت صورت میگیرد. … گلهای آپارتمانی- Geraniaceae · پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد) …
انجام پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه تغذیه گیاه، حاصلخیزی و شیمی خاک و تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزارهای SAS، SPSS، Excel و SigmaPlot پذیرفته …
… ماکرو و ميکرو در گياهان (17 اسلايد) · پاورپوينت گلهای آپارتمانی- Geraniaceae · پاورپوينت دانشگاه تهران- تأثیرانواع مالچ ها در کاهش فرسایش (20 اسلايد) …

دیدگاهتان را بنویسید