پاورپوینت زنجیره سرما واکسن

پاورپوینت زنجیره سرما واکسن
به نام خدا زنجیره سرما به معنای رعایت تمامی اصول ها و مراقبت ها از مرحله تولید واکسن تا نگهداری آن در مراکز بهداشت است. در این پاورپوینت شما با مراحل رعایت زنجیره سرما ، لوازم و تجهیزات لازمه و نحوه کارکرد این ابزارالات و همچنین نحوه تست واکسن جهت اطمینان از صحت آن آشنا خواهید شد. این مطالب برگرفته از جدیدترین و کامل ترین دستورالعمل زنجیره سرما منتشر شده از سوی مرکز بهداشت رسمی کشور است. در ادامه تصاویر برخی اسلاید ها را مشاهده میکنید… عکس اول عکس دوم عکس سوم تعداد صفحه:44 …

 Nov 27, 2022 … زنجیره سرد واکسن، فرآیندی برای کنترل دما و رطوبت محیط نگهداری و جابه جایی واکسن به منظور سلامت و امنیت آن است.
وسايل مورد استفاده زنجيره سرما در مراكز واکسیناسیون. 1- يخچال. 2 – كلد باكس. 3- واكسن كارير( ترجيحا داراي 4 آيس بگ ). نكات مهم در مورد نگهداري واكسن در …
زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎ. ﺗﻌﺮﯾﻒ. :: ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮد دﻣـﺎي. واﮐﺴﻦ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد و ﯾﺎﺑﻌﺒـﺎرت.
بخش ثابت – سردخانه هاي بالاي صفر و زير صفر – يخچال – فريزر 2. بخش سيار – ماشين سردخانه دار – كلدباكس و واكسن كرير و آیس بگ *. ابزارهای نظارتی زنجیره سرما.
در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ واﻛﺴﻦ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻳﺨﭽﺎل در. ﺗﺎ 2. 8. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻻي. ﺻﻔﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﻮﺟﻪ. : ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
زنجیره سرما به مجموعه افراد ٬تجهیزات وامکاناتی که موجب میشود واکسن در شرایط استاندارد از کارخانه سازنده بصورت سالم و موثر به دست مصرف کننده برسد زنجیره سرما …
ﯾﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎ و ﭘﺎﯾﺶ، ﺛﺒـﺖ و ﮔـﺰارش. رد. ﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ واﮐﺴﻦ. ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﯿﺢ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿـﻪ.
:در يخچالهاي نگهداري واكسن اجراي نكات زير ضروريست يخچال نگهداري واكسن بايد فاقد هر گونه نقص فني باشد يخ. دانلود پاورپوینت با موضوع زنجيره سرما و اهميت آن در …
پاورپوینت زنجیره سرما و اهمیت آن دربرنامه های ایمن سازی … دمای واکسن از زمان تولید تا زمان مصرف حفظ شود … كلدباكس و واكسن كریر و آیس بگ
نوع واكسن. سن. ب‌ث‌ژ – فلج اطفال خوراکی – هپاتیت ب. بدو تولد. پنتاوالان( دیفتری+ کزاز + سیاه‌سرفه+ هپاتيت ب +هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b)+ فلج اطفال خوراکی.

دیدگاهتان را بنویسید